Poniższy regulamin dotyczy Sklepu Internetowego INOUT. W regulaminie znajdziesz informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych w Sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Sklep Internetowy dostępny jest pod adresem sklep.inout.com.pl.

1.2. Właścicielem Sklepu jest Katarzyna Korpus-Mielczarska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą INOUT Pracownia Projektowania wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres zarejestrowanej działalności ul. PCK 7/31, 41-260 Sławków, REGON 380406294, NIP 6252331892.

1.3. Kontakt elektroniczny ze Sklepem odbywa się poprzez adres e-mailowy pracownia@inout.com.pl.

1.4. Regulamin skierowany jest do konsumentów oraz przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 10 Regulaminu, który jest wyłącznie dla przedsiębiorców)

1.5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.6. Za pośrednictwem Sklepu sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz kupujących usługę elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

1.7. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki sprzedawcy i kupujących.

1.8. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie kupujących. Wystarczające są:

- laptop, komputer lub inne urządzenie multimedialne,

- dostęp do Internetu,

- standardowy system operacyjny,

- standardowa przeglądarka internetowa,

- posiadanie aktywnego adresu e-mail.

1.9. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo lub pod pseudonimem.

1.10. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

1.11. Wszystkie ceny produktów podane w Sklepie są cenami brutto.

1.12. Z względu na mnogość nośników, dzięki którym można korzystać ze Sklepu (komputer, laptop, smartfon, etc.) oraz na różnorodność ustawień ich monitorów, kolory wyświetlane na stronie Sklepu mogą odbiegać od kolorów na gotowym wydrukowanym produkcie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną różnicę w kolorach.

2. Definicje.

Na potrzeby regulaminu Sklepu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

2.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

2.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie konta

2.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności przez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności

2.4. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (DZ.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

2.5. KONSUMENT – osoba fizyczna zawierająca ze sprzedającym umowę sprzedaży nie związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

2.6. KONTO – usługa elektroniczna oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez usługobiorcę, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym

2.7. KLIENT / KUPUJĄCY / USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, (2) osoba prawna lub (3) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą

2.8. NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym

2.9. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą

2.10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego

2.11. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy usługodawcy działający pod adresem sklep.inout.com.pl na platformie sklepowej Prestashop.

2.12. SPRZEDAWCA / USŁUGODAWCA – Katarzyna Korpus-Mielczarska prowadząca działalność gospodarcza pod firmą INOUT Pracownia Projektowania wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres zarejestrowanej działalności ul. PCK 7/31, 41-260 Sławków, REGON 380406294, NIP 6252331892, adres elektroniczny pracownia@inout.com.pl

2.13. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między klientem a sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego

2.14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego

2.15 USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA / USTAWA – ustawa z dnia 30 mają 2014 roku oprawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami)

2.16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży ze sprzedawcą

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną w Sklepie Internetowym.

3.1. Za pośrednictwem Sklepu sprzedawca świadczy na rzecz kupującego usługi drogą elektroniczną.

3.2. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne: konto, formularz zamówienia oraz newsletter

3.3 Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz kupującego przez sprzedawcę jest umożliwienie kupującemu złożenie zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności zakładania konta w Sklepie.

3.4. Jeżeli kupujący zdecyduje się na założenie konta w Sklepie, sprzedawca świadczy na rzecz kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

3.4.1. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między kupującym a sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie.

3.4.2. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto / poprzez wysłanie stosownego żądania do usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez adres pracownia@inout.com.pl lub pisemnie na adres ul. PCK 7/31, 41-260 Sławków

3.5. Formularz zamówienia – korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez klienta pierwszego produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez klienta kolejnych kroków, o których mowa w punkcie 4.5.1. Podczas całego procesu korzystania z formularza kontaktowego należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez klienta następujących danych dotyczących klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących umowy sprzedaży: produkt/y, ilość produktu/ów, miejsce i sposób dostawy produktu/ów, sposób płatności. W wypadku klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

3.5.1. Usługa elektroniczna formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez usługobiorcę.

3.6. Korzystanie z newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania konta – z chwilą utworzenia konta usługobiorca zostaje zapisany na newsletter.

3.6.1. Usługa elektroniczna newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny wypisania się z newslettera (rezygnacji z newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pracownia@inout.com.pl .pl lub też pisemnie na adres: ul. PCK 7/31 41-260 Sławków

3.7. Umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu są odpłatne.

3.8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

3.9. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

3.10. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) usługobiorca może składać:
-
pisemnie na adres: ul. PCK 7/31, 41-260 Sławków
-
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pracownia@inout.com.pl

3.10.1. W reklamacji kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu, a także żądania. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

4. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży.

4.1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.

4.2. Zarejestrowanym klientem jest kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto w trakcie składania zamówienia.

4.3. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą formularza zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 3.5. regulaminu.

4.4. Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami produktu będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się umową sprzedaży.

4.5. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 3.5. regulaminu.

4.5.1. W celu złożenia zamówienia kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

- wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia, określić ilość i format,

- po wyborze kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,

- po wyświetleniu nowego okna wybrać jeden z dwóch przycisków "Kontynuuj zakupy" lub "Przejdź do zamówienia",

- po wyborze opcji "Kontynuuj zakupy" następuje powrót do Sklepu i kontynuowanie zakupów przez klienta,

- po wyborze opcji "Przejdź do zamówienia" następuje przekierowanie klienta do szczegółów zamówienia,

- podać adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury – jeśli kupujący wcześniej dodał określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane,

- wybrać metodę dostawy i płatności za zamówienie,

- zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia, akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,

- kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, co stanowi potwierdzenie przez kupującego zamówienia,

- po potwierdzeniu zamówienia na podane przez klienta konto zostanie wysłany mail, na tym etapie można pobrać także fakturę, 

- podsumowanie transakcji.

4.6. Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem a sprzedawcą.

4.7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.6. Regulaminu. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego sprzedawcy.

4.8 W formularzu zamówienia kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach sprzedawcy. W takiej sytuacji kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających sprzedawcy na podjęcie kontaktu z kupującym, sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez kupującego.

4.9. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 4.8.

5. Sposoby i terminy płatności za produkt.

5.1. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży:

5.1.1. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayPal (dostępna od 04.12.2019 r.)

5.1.2. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Dotpay

5.2. W przypadku wyboru jakiejkolwiek formy płatności podanej w punkcie 5.1. klient zobowiązany jest do dokonania płatności automatycznie i natychmiast po zawarciu umowy sprzedaży, postępując zgodnie z instrukcją w formularzu zamówienia.

6. Sposoby, koszty i terminy dostawy oraz odbioru produktu.

6.1. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. W przypadku wysyłki produktu za granicę należy przed zakupem skontaktować się ze sprzedającym w celu ustalenia kosztu wysyłki i czasu dostawy. Informacje podane w regulaminie i w Sklepie dotyczące kosztów wysyłki i sposobów dostawy odnoszą się wyłącznie do dostawy produktu na terytorium RP.

6.2. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru produktu:
6.2.1. Przesyłka pocztowa.
6.2.2. Odbiór osobisty (zgodnie z punktem 6.4.)

6.3. Dostawa produktu do klienta jest odpłatna chyba, że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu ( w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane klientowi w regulaminie, na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa i płatność” oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się umową sprzedaży.

6.4. Odbiór osobisty przez klienta jest bezpłatny, ale jest możliwy tylko w wyjątkowych przypadkach. Aby je ustalić, należy przed zakupem skontaktować się ze sprzedającym.

6.5. Koszty dostawy lub odbioru produktu:
6.5.1. Przesyłka pocztowa – 16 zł.
6.5.2. Odbiór osobisty (zgodnie z punktem 6.4.) - bezpłatnie.

6.6. Terminy dostawy produktu są wskazywane klientowi w regulaminie i na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa i płatność”.

6.6.1. W przypadku produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

6.6.2. W przypadku plakatów A3 i B2 termin realizacji zamówienia to 3-5 dni roboczych na przygotowanie zamówienia plus około 3 dni robocze na dostawę.

6.6.63 Początek biegu terminu dostawy produktu do klienta liczy się od dnia zaksięgowania wpłaty od kupującego na koncie sprzedawcy.

7. Realizacja zamówienia.

7.1. Po złożeniu przez kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w punkcie numer 4 regulaminu na adres poczty elektronicznej kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.

7.2. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.

7.3. Czas realizacji zamówienia opisany jest w rozdziale numer 6 regulaminu.

7.4. Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia.

7.5. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili zaksięgowania wpłaty od kupującego na koncie sprzedawcy.

7.6. Po zrealizowaniu zamówienia sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia.

7.7. Wysyłka zamówienia do kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez kupującego zgodnie z opisem w rozdziale numer 6 regulaminu.

7.8. Czas dostawy zamówienia do kupującego zależny jest od wybranej przez kupującego metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z punktem 6.6. regulaminu.

8. Odstąpienie od umowy konsumenta

8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8. regulaminu. Konsument musi poinformować sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem:

8.1.1. Pisemnie na adres: Katarzyna Korpus-Mielczarska INOUT Pracownia Projektowania 41-260 Sławków, ul. PCK 7/31,

8.1.2. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pracownia@inout.com.pl.

8.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

8.2.1. Dla umowy, w wykonaniu której sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;

8.2.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.5. W przypadku odstąpienia od umowy, sprzedawca zwraca konsumentowi wszystkie otrzymane od konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

8.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: Katarzyna Korpus-Mielczarska INOUT Pracownia Projektowania 41-260 Sławków, ul. PCK 7/31.

8.6.1. Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

8.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

8.8.3. W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

8.9.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8.10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

9. Odpowiedzialność za wady.

9.1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć klientowi produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu wady produktu oraz uprawnień klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty”.

9.2. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy względem klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

9.3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, kupujący może:

9.3.1.Żądać wymiany produktu na wolny od wad,

9.3.2. Żądać usunięcia wady

9.3.3. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

9.3.4. Złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

9.4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

9.5. Kupujący może kontaktować się ze sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną na adres Katarzyna Korpus-Mielczarska INOUT Pracownia Projektowania 41-260 Sławków, ul. PCK 7/31, jak również pocztą elektroniczną na e-mail pracownia@inout.com.pl.

9.6. Zaleca się podanie przez klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

9.7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

9.8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć produkt wadliwy na adres: Katarzyna Korpus-Mielczarska INOUT Pracownia Projektowania 41-260 Sławków, ul. PCK 7/31. Jeżeli ze względu na rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie produktu przez klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić produkt sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje.

10. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców.

10.1. Niniejszy punkt regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie klientów i usługobiorców nie będących konsumentami.

10.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy.

10.3. W wypadku klientów nie będących konsumentami sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

10.4. Z chwilą wydania przez sprzedawcę produktu przewoźnikowi przechodzą na klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

10.5. W razie przesłania produktu do klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

10.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

10.7. W wypadku usługobiorców nie będących konsumentami usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

10.8. Odpowiedzialność usługodawcy/sprzedawcy w stosunku do usługobiorcy/klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.Usługodawca/sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do usługobiorcy/klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do usługobiorcy/klienta nie będącego konsumentem.

10.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy sprzedawcą/usługodawcą a klientem/usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy/usługodawcy.

11. Dane osobowe i pliki cookies.

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej po adresem https://sklep.inout.com.pl/pl/content/2-polityka-prywatnosci/

11.1. Administratorem danych osobowych usługobiorców/klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest sprzedawca.

11.2. Dane osobowe usługobiorców/klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą usługobiorcy/klienta - w celu realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej.

11.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych klientów Sklepu Internetowego:

11.3.1. W przypadku klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora.

11.3.2. W przypadku klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych, administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

11.4. Usługobiorca/klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

11.4.1. pisemnie na adres: ul. PCK 7/31 41-260 Sławków

11.4.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pracownia@inout.com.pl.

11.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

12.1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

12.2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, konsument ma możliwość:

12.2.1. Zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

12.2.2. Zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

12.2.3. Skorzystania z bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

12.3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

12.4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.

13. Postanowienia końcowe.

13.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

13.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

13.2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie.

13.2.1. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

13.2.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.

13.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie usługi elektronicznej – konto) zmieniony regulamin wiąże usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

13.2.4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa sprzedaży) zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych usługobiorców/klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian regulaminu, w szczególności zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.

13.2.5. Kupujący, którzy posiadają konto w sklepie o każdej zmianie regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego regulaminu, kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

13.3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20 listopada 2019.

13.4. Wszystkie archiwalne wersje regulaminu, o ile zostanie w przyszłości zmieniony, będą dostępne do ściągnięcia w formacie .pdf .

13.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.